Prosjektplan

Sunt, raskt og økonomisk

Et helsefremmende matprosjekt for barn på idrettsarrangement

Økonomi

Egen innsats

Sum

Prosjektkoordinering en time i uka når prosjektet pågår, prosjektleder à kr 250,- x 36uker

Kr. 9.000,-

Deltakelse på prosjektgruppemøter hver 2. måned ca to timer, 7-10 pers à kr 500 x 6møter

Kr. 30.000,-

Deltakelse på 8 idrettsarrangement 30 pers med en varighet på ca 4 timer a kr 200,-

Kr. 192.000,-

Deltakelse på minst åtte møter med idrettslagene for planlegging av menyen. Kokk og prosjektleder ca to timer, pers à kr 500

Kr. 8.000,-

Sum egeninnsats

Kr. 293 000,-

 

Utgifter

Sum

Hjelp til å føre regnskap

Kr 4 000,-

Utlønning til kokker, 8 arrangement, planlegging, innkjøp og gjennomføring 4timer x 2pers: 8timer à 250,-: 2000 x 8arrangement

Kr. 16.000,-

Innkjøp av ingredienser til grytemenyer, anslagsvis råvarekost pr deltager 15,- x snitt 200-250 deltagere pr arr.x8 arr.

Kr.30.000,-

Lån av storkjøkken

Kr. 10 000,-

Utarbeiding av kalkyleark

Kr. 10 000,-

Kjøreutgifter til idrettsarrangement. Bringing av varmmat og for å ha en kokk eller prosjektleder til stede å kunne evaluere på en tilfredsstillende måte

Kr.   5.000,-

Mat på prosjektgruppemøtene

Kr.   5.000,-

Uforutsette utgifter

Kr. 10.000,-

Reklamemateriell, pr, kontorrekvisita mm

Kr. 20.000,-

Sum

Kr 110.000,-

Bakgrunn for prosjektet

På idrettsarrangement er tidsressurser og penger i klubbkassen ofte viktigere enn utøvernes helse.

Norge som land står overfor en utfordring når det kommer til psykisk og fysisk helse. Stadig flere unge er overvektige og livsstilsykdommer som diabetes og hjerte og karsykdommer øker i antall.

29.08.15 gjorde Rissa idrettslag et forsøk på å skape et sunnere arrangement for ca 40 knøtte- og minilag ved en årlig fotballcup. Vi byttet ut pølser, brus og snacks med fullkornswraps, smooties og lapskaus. Dette ble en suksess og inspirasjon. Vi søker derfor om midler for å få sette arbeidet med en sunn matprofil på idrettsarrangement for barn og unge i system. Vi vil lage en fullpakke som kan inspirere og motivere slik at dette blir en sedvane. På idrettsarrangement i Rissa kommune har vi alltid en sunn profil. En profil som kan bli lett for andre klubber å adoptere.

Mål for prosjektet

Utvikle en sunn meny og et verktøy som gjør det enkelt å velge en meny på idrettsarrangement som er helsefremmende.

Delmål:

 • Utvikle tre gryter som er laktose og glutenfri
 • Lage et verktøy som kan bidra til at planleggingen til arrangementet går raskt og fører til mest mulig penger i klubbkassa.
 • Gjøre prosjektet tilgjengelig slik at flest mulig kan dra nytte av det
 • Utvikle et tipshefte med sunne vaffel- og fullkornswraps oppskrifter godkjent av ernæringsfysiologen.


Målgruppe for prosjektet

Alle deltakere og tilskuere ved et idrettsarrangement

Omfang og avgrensning

Vi vil bruke små og store idrettsarrangement omkring i kommunen til utprøving.
Vi kommer til å velge

 • tre mindre håndballarrangement:
  – En håndballcup med ca 20-30 lag
  – Stjørnastafetten med 350 deltakere
  – Et større skiarrangement med ca 150 deltakere.
 • fem store fotballcuper a ca 40 knøtte- og minilag med tre forskjellige idrettslag som arrangører.

I forbindelse med disse arrangementene håper vi å kunne utvikle regnearket og menyen slik at de ender opp med å bli funksjonelle verktøy og menyer for alle typer arrangement.

Vi kommer til å tilby vaffeloppskrift og metodikk for produksjon til wraps i forkant av arrangementene. Vi kommer også til å stille med en varm gryte på arrangementet.

Arrangementene evalueres på prosjektgruppemøtene.
Organisering
Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA)
Rissa Idrettslag
Prosjektledere (PL):
Veronika Aune og Bjørn Erik Vangen
Prosjektgruppe (PG):
Leder: Veronika Aune, Anne Mosleth, Bjørn Erik Vangen, Stig Bjørnar Mandal, Anne Marte Paulsen, Tore Solli, Magni Irene Rabben, Berit Kimo

Milepæler

Milepæl

Ansvarlig Frist

Knyttet til oss ernæringsfysiologen Gunn Helene Arsky ansatt i BAMA

Veronika Aune 14.09.15
Knyttet til oss kokkene Bjørn Erik Vangen og Stig Bjørnar Mandal ved Fosen folkehøgskole Veronika Aune

29.08.15

Første møtepunkt i styringsgruppen for å sette rammene og skaffe oversikt over arrangementdatoer

Veronika Oktober 2015

Første møte i prosjektgruppen, vi utvikler en menyliste og tidsplan

Veronika November 2015

Skrive kontrakt med testkjøkken

Bjørn Erik

Oktober 2015

Begynne prøveproduksjoner og testing på mindre arrangement

Bjørn Erik og Veronika

Nov/des 2015

Utvikle kalkyleark Innleid ekspertise

Desember 2015

Starte uttesting på større arrangement Veronika, Bjørn Erik og arrangørene

Juni 2016

Vurdering av risiko

Faktorer som kan hindre framgang Sannsynlighet Konsekvens Risikofaktor

Manglende engasjement fra de andre idrettslagene

3 3 9

Manglende engasjement fra eksterne samarbeidspartnere

2 3 6
Manglende engasjement i prosjektgruppen 1 5

5

Uforutsette hendelser som sykdom til nøkkelpersoner i prosjektet 1 5

5

Manglende engasjement fra deltakere på arrangement

1 5

5

 

Håndtering av risiko
Manglende engasjement fra idrettslagene prøver å hindre med å involvere flest mulig slik at gruppen ikke blir så sårbar. Med eksterne samarbeidspartnere mener vi i denne forbindelsen foreldre og ekspertise på teknologi, ernæring og annet. Foreldre er tatt inn fordi vi er helt avhengige av at de snakker positivt om dette til barn og unge og mellom voksne. Risikoen her er at foreldre utenfor Rissa kommune ikke vil stille seg positivt til dette. For å få et positivt omdømme må vi jobbe med markedsføring for å lykkes. Ekstern ekspertise tror vi ikke medfører særlig risiko da disse vil bli betalt for det de utfører.

Prosjektgruppa og risiko for dårlig engasjement må forhindres gjennom at vi tar vare på dem gjennom mat med sunn og god mat. Vi må få dem til å føle at de er viktige brikker i et prosjekt som kan utgjøre en positiv forskjell for barn og unge. Å beskytte seg mot sykdom er verre, men sjansen for at det skal inntreffe også små.

Den siste risikoen som er nevnt her er sjansen for at deltakerne, barn og unge ikke vil synes dette er en god ide. Dette skal forebygges gjennom positive foreldre, velsmakende og tiltalende mat.
Prosjektets overføringsverdi
Overføringsverdien er stor da vi håper at dette vil bli et prosjekt som alle arrangører av idrettsarrangement skal kunne få ta del i.

Plan for evaluering
Det blir helt nødvendig å evaluere dette prosjektet etter hvert arrangement for å kunne utvikle et godt nok verktøy for å kunne utregne mengde og kostnader. For hele tiden å se på arbeidsmengde blir det også nødvendig å evaluere ikke bare med prosjektgruppen, men også arrangøren.

Prosjektbeskrivelse for det videre arbeidet:

idrettmat-for-alle